Aannemersbedrijf - Dakdekkersbedrijf - Electra-installatiebedrijf
 • Verbouwingen
 • Dakwerken
 • Dakkapellen
24 uurs dak- en woningservice


 

algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van
AANNEMERS- EN DAKDEKKERSBEDRIJF TH. VAN STEDEN & ZN gevestigd te 5627 AC Eindhoven aan de Boschdijk 926

 1. Toepasselijkheid
  1.1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn gedane offertes, met Aannemers- en Dakdekkersbedrijf
  Th. van Steden & Zn gesloten overeenkomsten en de aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn van toepassing indien Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zijn bevestigd.
   
 2. Aanbiedingen, opdrachten
  2.1
  Alle door of namens Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan aanbiedingen aangehechte of toegevoegde documentatie is van louter informatieve aard zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid.
  2.2
  Opdrachten, die aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn pas na door deze gedane schriftelijke en/of bevestiging van aanvaarding.
  2.3
  Ingeval overeenkomsten met Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn vastgelegde tijdsbestek.
  2.4
  Indien en nadat een opdracht aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn en op de door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn te stellen voorwaarden. In geval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden moeten vergoeden tenminste 10% van de aanneemsom en volledig de reeds bestelde materialen. Een eventueel betaalde aanbetaling wordt verrekend.
  2.5
  Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.
  2.6
  Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever ook al hebben de werkzaamheden van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn niet of onvoldoende tot resultaat geleid.
  2.7
  Met het oog op de zekerheidstelling is bepaald dat de koper/opdrachtgever gerechtigd is van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Tenzij het bestek anders bepaalt, bedraagt deze zekerheidstelling 5% van de aanneemsom en wordt deze gesteld in de vorm van een bankgarantie. Het is de koper/opdrachtgever niet meer toegestaan naast een zekerheid in de vorm van inhouding van de aanneemsom ook nog een bankgarantie te bedingen.
  Inroeping van de bankgarantie kan door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn met een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage voor het bouwbedrijf worden tegengehouden. De zekerheidstelling loopt tot de oplevering van het werk en daarna kan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn met toestemming van de koper/opdrachtgever vervangende zekerheid stellen. Ook Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is gerechtigd van de koper/opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen als hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen.
   
 3. Levering, risico, aansprakelijkheid
  3.1
  Indien de levering van zaken/bouwstoffen tot de opdracht behoort zijn deze zaken/bouwstoffen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn of leverancier hebben verlaten. Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
  3.2
  Geen overdracht van eigendom aan de koper/opdrachtgever als bedoeld hiervoor wordt geacht te hebben plaats gevonden indien een schuldeiser van de opdrachtgever beslag legt op de hiervoor bedoelde zaken/bouwstoffen en indien de koper/opdrachtgever failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend en het werk door de curator dan wel door de koper/opdrachtgever en dienst bewindvoerders niet wordt voortgezet. het in dit lid nochtans uitzondering met betrekking tot die bouwstoffen, welke de koper/opdrachtgever aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn heeft betaald.
  3.3
  Na voltooiing van het werk worden de overgebleven zaken/bouwstoffen aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn teruggegeven en als niet geleverd beschouwd, behoudens die zaken/bouwstoffen die ten gevolge van bestekwijzigingen niet kunnen worden gebruikt. De koper/opdrachtgever zal deze reeds aangevoerd zaken/bouwstoffen overnemen of deswege een billijke schadevergoeding verlenen.
  3.4
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede voor de uit het werk komende bouwstoffen. Verlies, vermissing of beschadiging van deze bouwstoffen komen voor 100% voor rekening van de koper/opdrachtgever. De oude bouwstoffen verblijven aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn (mits anders is overeengekomen) en worden behoorlijk gesorteerd- het hout bovendien spijkerschoon gemaakt- en opgeborgen op de door de koper/opdrachtgever aan te wijzen plaatsen niet verder dan 200 mtr van het werk verwijderd. Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende bouwstoffen, voor zover achteruitgang van die hoedanigheid niet aan hem is te wijten.
  3.5
  Indien in het bestek is vermeld dat een of meer onderdelen van het werk worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de koper/opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. indien het bestek is vermeld dat een onderdeel van het werk door een onderaannemer of een leverancier moet worden gegarandeerd, draagt Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zorg voor het verstrekken van de garantie door de onderaannemer of leverancier aan de koper/opdrachtgever. Indien deze garantie niet door de onderaannemer of leverancier worden verstrekt, wordt een dienovereenkomstige garantie door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn verstrekt. Een op grond van het voornoemde overeengekomen garantie geldt vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de in het bestek genoemde periode.
  3.6
  De koper/opdrachtgever zal geïnformeerd worden of de plicht bestaat om een (CAR)verzekering afte sluiten, welke vanaf de aanvang van de werkzaamheden door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn , naar genoegen van deze, dekking verleend voor het risico van het tenietgaan van te materialen, al dan niet verwerkt. De koper/opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn de polisvoorwaarden en de premiekwitanties te overleggen. De koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden de verzekeringsuitkeringen vermeerderd met het eigen risico te cederen aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn.
  3.7
  Schade aan het werk tijdens afwezigheid van uitvoerende aannemer is voor rekening van koper/opdrachtgever. Schade aan het werk tijdens de bouwwerkzaamheden veroorzaakt door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is voor rekening van aannemer. Als Franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de koper/opdrachtgever.
  3.8
  Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn tenzij door zijn schuld veroorzaakt; de zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
  3.9
  De opdracht wordt door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; ziekte van personeel van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn wordt expliciet beschouwd als een niet toerekenbare tekortkoming;
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn geeft de koper/opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de koper/opdrachtgever terstond mededeling van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  Levertijden zijn opgegeven op basis van de door de betrokken leveranciers aan Aannemers en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn verstrekte gegevens. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging in de uitvoering optreedt, ook als is de oorzaak hiervan gelegen bij personeel en/of toeleveranciers van dient Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden dan zal de levertijd met zoveel dagen worden verlengd al de opgetreden vertraging heeft bedragen.
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is te allen tijde gerechtigd bij de door de koper/opdrachtgever goed te keuren volmacht een of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen. Ditzelfde geldt bij wijziging van bedoelde volmacht. Een door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld aan de koper/opdrachtgever verschaft. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor het werk of voor een bepaald gedeelte ervan.
  3.10
  Bij ontvangst van de zaken en terstond na aflevering en voor verwerking of montage respectievelijk na verrichting van de werkzaamheden controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en een eventuele gebruiksaanwijzing heeft ontvangen; eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn ; nadien kunnen nog slechts binnen 2 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn niet in behandeling te worden genomen.
  3.11
  Het indienen van bezwaren bij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.
   
 4. Prijzen
  4.1
  Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast.Indien dat het geval is, zijn de door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/opdrachtgever. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of heffingen van overheidswege (in de ruimste zins des woords), tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen en speciale verpakkingen, door de koper/opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.
   
 5. Eigendomsvoorbehoud
  5.1
  Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De koper/opdrachtgever moet Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn daartoe de gelegenheid gegeven.
  Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.
   
 6. Betaling
  6.1
  Alle betalingen dienen te geschieden als volgt:
  - 10% aanbetaling bij opdracht
  -  25% betaling bij aanvang van de werkzaamheden
  -  50% betaling in termijnen opgesplitst in overleg
  -  15% betaling bij oplevering,
  tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn wordt bevestigd. Een bankgarantie kan verlangd worden.
  6.2
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn behoudt zich het recht voor om bij een opdracht de volgende kosten in rekening te brengen:
  - Voorrijkosten tenminste € 34,50
  - Administratiekosten tenminste € 12,00
  - Taxatie- resp. arbeidskosten tenminste per uur € 49.50 per man.
  - 1e uur = minimaal € 99.00 excl. ongeacht tijd eerste uur arbeid, daarna wordt er p/ kwartier berekend p/man uur.
  Bedragen exclusief omzetbelasting en tarieven gelden vanaf 1 januari 2020. Bedragen worden automatisch geïndexeerd conform CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties. Het minimale arbeidstarief voor deze opdrachten wordt bepaald op een volledig arbeidsuur.
  6.3
  Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zal zijn vereist.
  Indien Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste € 250,00 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
  6.4
  Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn verkochte opdracht.
  6.5
  Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag ook door faillissement van of bij surseance van betaling door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
  6.6
  Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn de wettelijke rente verschuldigd.
  6.7
  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn moet maken ter inning van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minimaal 15% van de vordering te bedragen.
  6.8
  De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Retentierecht
  7.1
  Als Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zaken onder zich heeft van de koper/opdrachtgever, heeft Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper/opdrachtgever aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn verschuldigd is.
  7.2.1
  Indien in het bestek oppervlakten van grond of water als werkterrein zijn aangeduid, heeft Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn daarover de kosteloze beschikking, zolang de uitvoering van het werk dit nodig acht.
  7.2.2
  De koper/opdrachtgever wijst aan, na overleg met Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn , welke gedeelten van het werkterrein in gebruik mogen worden genomen als opslagplaats en voor de plaatsing van keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen.
  7.3
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn kan voor de aanvang van het werk schriftelijk vorderen, dat de toestand van het werkterrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld, zie ook paragraaf 8.9.
  7.4
  Na gebruik en uiterlijk bij de oplevering moet het werkterrein naar genoegen van de koper/opdrachtgever zoveel mogelijk weder in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.
   
 8. Verplichtingen van koper/opdrachtgever
  8.1
  De koper/opdrachtgever zorgt ervoor, dat Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn tijdig kan beschikken over:
  - de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
  - het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
  - de benodigde tekeningen en andere gegevens;
  - de verstrekkingen, die de koper/opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.

  Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de koper/opdrachtgever voor de aanvang van het werk een bouwbespreking met Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn en de leidingbeheerders, waarbij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordt vastgesteld wat daarmee moet geschieden. Indien de koper/opdrachtgever deze bouwbespreking niet houdt, zal Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn voor de aanvang van het werk om het houden van deze bespreking verzoeken. De koper/opdrachtgever zal aan dit verzoek gevolg geven.
  8.2
  De koper/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven ordes en aanwijzingen.
  8.3
  Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de koper/opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld , gebreken mochten hebben, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
  8.4
  De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem voorgeschreven bouwstoffen, alsmede van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moet worden betrokken, tenzij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen. Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd.
  8.5
  De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede van door hem voorgeschreven bouwstoffen, tenzij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden een keuzemogelijkheid had met betrekking tot de leverancier van bouwstoffen, mits in elk van de beide gevallen Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn het redelijkerwijs nodig heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen.
  8.6
  Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meer werk.
  8.7
  De koper/opdrachtgever zal het aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn toekomende volgens de in de overeenkomst gestelde regelen voldoen.
  8.8
  Indien het bouwterrein, de uit het werk komende oude bouwstoffen of de door de koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen verontreinigd zijn, wordt de aard en de omvang daarvan, voor zover voor de uitvoering van het werk van belang, in het bestek vermeld. De opzet van het werk zal zodanig zijn, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
  8.9
  Op de afgesproken dagen dient voor de aanvang van de werkzaamheden door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn , de ruimte/werkplek c.q. omgeving zodanig ontruimd zijn, dat de werkzaamheden ongehinderd kunnen worden verricht. Koper/opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de benodigde materialen en grondstoffen binnen handbereik aanwezig (kunnen) zijn. Verder is koper/opdrachtgever verplicht om aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd c.q. beletselen voor een optimale uitvoeringen worden weggenomen. Indien aan het gestelde niet is voldaan, dan is door koper/opdrachtgever gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn te vergoeden en wel tot een minimaal bedrag van € 1000.00 excl. BTW per dag.
  8.10
  Koper/opdrachtgever is gehouden om Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien koper/opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn.
  Koper/opdrachtgever dient 24 uur van te voren aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn kenbaar te maken wanneer door omstandigheden niet aan de werkzaamheden door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn kan worden begonnen. Indien aan het gestelde niet is voldaan dan is koper/opdrachtgever gehouden de hierdoor ontstane kosten te vergoeden.
  8.11
  Wijzigingen door de koper/opdrachtgever in de uitvoering van het werk aangebracht geven Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. zie 8.12 8.12 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats ingeval van bestekwijzigingen, afwijkingen van de bedragen van de stelposten, afwijkingen van geschatte hoeveelheden , afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden of in die gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven. Andere aanspraken van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn en de koper/opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd blijven onverlet. De verrekening geschiedt door (bij)betaling en verrekening vindt door middel van het saldo van het meer- en minderwerk. De verrekening geschiedt ineens na voltooiing en/of eindafrekening van het werk, mits anders is overeengekomen.
  Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van de reeds verrekende en het nog te verrekenen minder werk dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meer werk overtreft, heeft Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Het bepaalde hiervoor lijdt uitzondering, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald.

 9. Verplichtingen van uitvoering
  9.1
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schade vergoeding te kunne gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
  9.2
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de koper/opdrachtgever te verstrekken en de door haar goed te keuren tekeningen. Hij is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de koper/opdrachtgever worden gegeven.
  9.3
  De verplichtingen van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn omvatten mede de levering van de benodigde bouwstoffen en het verrichten van de nodige werkzaamheden; de beschikbaarstelling van gereedschap, materieel, hulpmateriaal, hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen, nodig voor de uitvoering van het werk en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden; de betaling van precario, kosten van aansluiting van hulpleidingen e.d.
  9.4
  Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn met ingang van de datum van aanvang of zoveel eerder als Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn het vrij is ook voor de datum te beginnen, tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd kan worden beschouwd. Onder het werk en de uitvoering worden mede begrepen de voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de uitvoering van hulpwerken, de doelmatigheid en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.
  9.5
  De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk overeenkomstig het bestek voorgeschreven termijn verzekerd is.
  9.6
  De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de koper/opdrachtgever dan wel voor derden geen nodeloze hinder is te duchten. Aannemers-en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
  9.7
  Onvoldoende werk wordt binnen een door de koper/opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn tot haar genoegen door Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn verbeterd of vernieuwd. Deze verbetering e.d. geschiedt op kosten van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn , tenzij het onvoldoende werk het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van de koper/opdrachtgever komt. Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor spanningsoppervlakten , externe omstandigheden en natuurinwerkingen.
  9.8
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de koper/opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de koper/opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handeling van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
  9.9
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn vrijwaart de koper/opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers
  9.10
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zorgt voor de tijdige verkrijging van vergunningen , ontheffingen en dergelijke beschikkingen, die jij nodig heeft of wenst, voor zij niet behoren tot die, waarvoor de koper/opdrachtgever ingevolge het bepaalde in paragraaf 8 zorg draagt.
  9.11
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van aanbesteding in werking zijn getreden. De aan de naleving van de voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
  9.12
  De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn , tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij deze voorschriften niet behoefde te kennen, In dit laatste geval heeft hij aanspraak op bijbetaling.
  9.13
  De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor rekening van de koper/opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn die gevolgen reeds op de dag van aanbesteding had kunnen voorzien, Indien echter in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de koper/opdrachtgever, indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.
  9.14
  In de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in paragraaf 8, dan wel de bouwstoffen in paragraaf 8, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn in strijd met te goeder trouw zou handelen door zonder de koper/opdrachtgever daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
  9.15
  Indien Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn meent, behalve op de aannemingssom, op de vergoeding van omzetbelasting nog andere aanspraken jegens de koper/opdrachtgever te hebben, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze kennis en in elk geval op zodanig tijdstip dat de koper/opdrachtgever ter zake nodige gegevens kan verzamelen. Aan het verzamelen van de gegevens verleent Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zijn medewerking. De koper/opdrachtgever of de koper/opdrachtgever kan van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn nadere inlichtingen verlangen omtrent de door hem kenbaar gemaakte aanspraken.
  9.16
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor een zodanige verlichting dat een goede uitvoering van het werk is gewaarborgd.
  9.17
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte personen, die van zijnentwege of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de koper/opdrachtgever onverwijld daarvan te doen verwijderen.
  9.18
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn moet gedurende de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van de plaats, waar het werk wordt uitgevoerd, aanwezig zijn, tenzij de koper/opdrachtgever zulks onnodig acht of een gevolmachtigde hem vertegenwoordigt.
  9.19
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zorgt ervoor, dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of een gevolmachtigde ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is, die de opdracht heeft orders van de koper/opdrachtgever op te volgen en deze onverwijld aan hem of zijn gevolmachtigde over te brengen.
  9.20
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn verleent toegang tot het werk en het werkterrein aan de persoenen, die door de koper/opdrachtgever of de koper/opdrachtgever tot toegang zijn gemachtigd, voor zover hij daartegen geen redelijke bezwaren heeft.
  9.21
  Behalve het te werk gestelde personeel en uit andere hoofde bevoegde personen mag Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn andere personen op het werk en het werkterrein toelaten voor de koper/opdrachtgever of de koper/opdrachtgever daartegen geen redelijke bezwaren kenbaar maakt.
  9.22
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn zorgt ervoor, dat de koper/opdrachtgever en de door de koper/opdrachtgever aangewezen personeel voor zover fabrieksgeheim zich daartegen niet verzet, vrij toegang hebben tot de terreinen, fabrieken , werkplaatsen en loodsen, zowel van Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden als van onderaannemers en leveranciers, waar werkzaamheden ten behoeve van het werk worden verricht of voor het werk bestemde bouwstoffen zijn opgeslagen, teneinde de werkzaamheden respectievelijk de bouwstoffen te inspecteren.
  9.23
  Indien uit hoofde van fabrieksgeheim vrije toegang als bedoeld in het voorgaande lid niet of niet ten volle kan worden gegeven, moet hiervan kennis worden gegeven bij de inschrijving, indien bevoegd tot het verlenen van vrije toegang bij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn berust; of bij de aanvraag tot goedkeuring van de betrokken Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn of leverancier, indien de bevoegdheid bij een van hen berust.
  9.24
  Indien twee of meer personen tezamen een werk hebben aangenomen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
  9.25
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring van de koper/opdrachtgever.
  9.26
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn kan bepaalde onderdelen van het werk in onder aanneming laten uitvoeren. Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn blijft niettemin jegens koper/opdrachtgever voor die onderdelen ten volle aansprakelijk.
  9.27Indien door of namens de koper/opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, is Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. Van Steden & Zn voor wat betreft het werk van die onderaannemer betreft jegens de koper/opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn die onderaannemer kan jouden krachtens de voorwaarden van onder aanneming zoals deze door de koper/opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd.
  Indien de voorgeschreven onderaannemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de koper/opdrachtgever de voor Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn ontstane meerdere uitvoeringskosten aan hem vergoeden} voor zover deze hem niet zijn vergoed door de onderaannemer. Daartegenover zal Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn , op eerste verzoek van de koper/opdrachtgever aan deze zijn vordering op de voorgeschreven onderaannemer cederen tot aan het door de koper/opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.
  9.28
  Indien onderdelen van het werk in onder aanneming worden uitgevoerd, zal Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn de onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het bestek, die bij het desbetreffend onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
  9.29
  Orders en aanwijzingen betreffende die onderdelen zullen door de koper/opdrachtgever uitsluitend aan Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn worden kenbaar gemaakt en zullen door deze aan de onderaannemer worden doorgegeven, tenzij Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn na overleg met de onderaannemer schriftelijk verzoekt bedoelde orders en aanwijzingen tevens rechtstreeks aan de onderaannemer mede te delen.
  9.30
  Aannemers- en Dakdekkersbedrijf Th. van Steden & Zn is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.
   
 10. Verplichtingen, garantiebepalingen, beveiliging onder aanneming
  10.1
  Onderaannemers zijn verplicht om eigen beveiligingsmateriaal mee te nemen en opstellen op het werk waar dat zich bevindt.
  10.2
  Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen personeel wat zich op het werk bevindt.
  10.3
  Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de materialen en/of benodigde materialen die door opdrachtgever zijn aan(toe)geleverd.
  10.4
  Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor het geleverde werk dat door hen is uitgevoerd.
  10.5
  Onderaannemers geven eveneens garanties af die overeenkomen met die garantiebepalingen die tussen opdrachtgever en Aannemers-Dakdekkers-Electra-installatiebedrijf Th van Steden & Zoon zijn overeengekomen.
  10.6
  Onderaannemers zullen de kosten voortvloeiend uit garantiebepalingen zelf bepalen ; indien de werkzaamheden door derde worden uitgevoerd dan zullen de kosten door de onderaannemer betaald worden en/of worden verrekend met het slottermijn van Aannemers-Dakdekkers-Electra Installatiebedrijf Th van Steden & Zoon , wanneer niet aan de verplichting voldaan is of kan worden voldaan dan is eveneens artikel 6.3 t/m 6.9 van toepassing en waar 1 specifiek voor de onder aannemer.
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  11.1
  Op alle met Aannemers-Dakdekkers-Electra-installatiebedrijf Th van Steden & Zoon gesloten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
  11.2
  Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Aannemers-Dakdekkers-Electra-installatiebedrijf Th van Steden En Zoon en koper/opdrachtgever ,waaronder begrepen geschillen aangaande de interpretatie van deze Algemene Verkoop — en Leveringsvoorwaarden , zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.
   © copyright | Cogem Website-ontwerp